Algemene voorwaarden praktijkvoering overgangsconsulente

Artikel 1: Definities 
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Verpleegkundig overgangsconsulent,  lid van de beroepsvereniging VVOC (Vereniging van verpleegkundig overgangsconsulenten) en de V&VN (Verpleegkundigen&Verzorgenden Nederland), handelend als zelfstandig gevestigd Overgangsconsulent, hierna te noemen de overgangsconsulent;
Cliënt: 
degene aan wie door de  Overgangsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; 
Praktijkadres:
de locatie(s) waarop de praktijk van de Overgangsconsulent wordt uitgeoefend;

Overeenkomst:
De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de Cliënt en de Overgangsconsulent, op basis waarvan de  Overgangsconsulent werkzaamheden (zie lid.2) verricht zoals vermeld in de opdrachtbevestiging (lees: afspraakbevestiging).

Artikel 2: Algemeen
De Overgangsconsulent geeft informatie, begeleiding en advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Cliënt direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de Overgangsconsulent, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan.

Artikel 4: Geheimhouding
De  Overgangsconsulent heeft op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) een medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat ze geen gegevens van een Cliënt aan derden mag verstrekken. Zij verstrekt alleen informatie aan derden indien dit medisch noodzakelijk is en als de Cliënt hiervoor toestemming geeft.

Artikel 5: Annulering van afgesproken zorguren
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient zij de Overgangsconsulent  hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Overgangsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Overgangsconsulent  gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Overgangsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke uurtarieven er gelden. Het honorarium van de Overgangsconsulent is vrijgesteld van BTW.
Waarbij de Overgangsconsulent  zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 7, Intellectuele eigendom
De Overgangsconsulent  behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Overgangsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of worden door verkocht, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Overgangsconsulent verstrekt zijn. Dit alles op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 8: Betaling en betalingsvoorwaarden
De betaling van het factuurbedrag door de Cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
Indien de Cliënt niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is deze, zonder in gebreke stelling, in verzuim. De Overgangsconsulent  heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de Cliënt een rente van één procent per maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van de Overgangsconsulent ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. Het verzuim van de Cliënt, treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Overgangsconsulent echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
De, door de Cliënt, gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en alle hierboven genoemde kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan. De Overgangsconsulent is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Cliënt volledig zijn voldaan.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De Overgangsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. Indien gewenst kan de advisering door een collega Overgangsconsulent worden overgenomen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

  1. De Overgangsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Overgangsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Overgangsconsulent
  2. De aansprakelijkheid van Overgangsconsulent is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  3. Indien de assuradeur van de Overgangsconsulent om welke reden ook niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Overgangsconsulent beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het consult, althans tot dat gedeelte van het consult waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. De Overgangsconsulent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de overgangsconsulent is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  5. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de overgangsconsulente nimmer aansprakelijk.
  6. De Overgangsconsulent heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Cliënt ongedaan te maken, waarbij de Cliënt haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
  7. De Cliënt heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen de Overgangsconsulent die is aangesloten bij de VVOC. Voordat de klachtencommissie van de VVOC een klacht in behandeling neemt, dient de Cliënt eerst de overgangsconsulent op de hoogte te stellen van de klacht. De Cliënt dient de klacht schriftelijk en onderbouwd met argumenten op te sturen naar het secretariaat van de VVOC. De Overgangsconsulent heeft dan een termijn van 14 dagen om in te gaan op uw klacht. Hierna zal de klachtencommissie de klacht beoordelen nadat zij beide partijen gehoord heeft.

Artikel 11: Toepassing recht
De rechter in de vestigingsplaats van de Overgangsconsulent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Overgangsconsulent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Overgangsconsulent partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tevens zijn van toepassing de wet op de geneeskundige  behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-wet).

25 november 2018